32px_Search Created with Sketch.

LEEFMILIEU BRUSSEL

Het gewestelijk bestuur voor milieu, dat de ecologische voetafdruk van de overheidsdiensten, burgers en ondernemingen wil verkleinen, werkt aan de vermindering van het gebruik van papier en bijgevolg aan de dematerialisatie van procedures, formulieren en andere documenten. Van de administratieve vereenvoudigingsprojecten die in 2018 werden uitgevoerd, wil Leefmilieu Brussel de nadruk leggen op de ontwikkeling van de volgende projecten.

TRANSVERSALE COÖRDINATIEGROEP VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING (TCAV)

De transversale coördinatiegroep voor administratieve vereenvoudiging, die in 2017 binnen Leefmilieu Brussel werd opgericht met als doel de planning, structurering en coördinatie van interne acties voor administratieve vereenvoudiging te versterken, heeft in 2018 16 prioritaire projecten begeleid. Hun doel is de optimale uitvoering van projecten die op gewestelijk niveau zijn ontwikkeld (open data, stappencatalogus, e-Procurement, elektronische facturatie, enz.) en van projecten die specifiek voor Leefmilieu Brussel zijn, te garanderen.

BETTER REGULATION

Leefmilieu Brussel hecht er bijzonder veel belang aan dat de wetten en regels die onder haar bevoegdheid vallen, doeltreffend en goed uitgewerkt zijn door rekening te houden met hun toekomstige uitvoering tegen beperkte kosten.

In 2018 zijn onder meer de volgende maatregelen genomen om deze doelstelling te bereiken:

 • De lancering, in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), van de werkzaamheden van CiReDe, een initiatief dat reglementaire obstakels voor de ontwikkeling van de circulaire economie in Brussel wil identificeren en wegwerken. Deze werkzaamheden zijn toegespitst op drie hoofdthema’s: de bezetting en uitvoering van tijdelijke activiteiten, de intergewestelijke harmonisering en de verbetering van de informatie over de rechtstoestand van bezit.
 • De SCM (Standard Cost Model)-studie over de “bodem”-ordonnantie.
 • De ontwikkeling van intelligente templates voor het uitwerken van ordonnanties en besluiten.
 • Het opstellen van talrijke teksten ter vereenvoudiging van de wetgeving: het ontwerpbesluit van de “milieuvergunningsformulieren” (verbetering van de toegang van het publiek tot de formulieren, bespoediging van de verwerkingstermijnen) en het “schouwspelzaal”-besluit (harmonisering en vereenvoudiging van de werking ervan, schrapping van verouderde bepalingen), het waterwinningsbesluit (beëindiging van het systeem van dubbele vergunningen, online formulier), de “elektriciteit en gas”-ordonnantie (elektronische communicatie tussen leveranciers en OCMW’s).

UITVOERING VAN HET BRUSSELS BELEID VOOR OPEN DATA

Er werd een interne strategie ontwikkeld. Deze wordt gecontroleerd door een open data-comité dat regelmatig verslag aan de Raad van Bestuur uitbrengt. Deze strategie is als volgt georganiseerd:

 • De publicatie in open data van gegevens die reeds gepubliceerd zijn en nog worden gepubliceerd, identificeren en voorstellen:
  • Gegevens met betrekking tot “goedkeuringen” en andere soortgelijke instrumenten
  • Geluidsgegevens: cartografische gegevens met betrekking tot de ordonnantie en indicatoren van permanente stations.
 • Andere thema’s in kwestie op basis van de reeds in 2017 uitgevoerde inventarisatie en het opgezette CKAN identificeren en voorstellen. Voor elk van de thema’s de betrokken deskundigen en/of managers in kwestie ontmoeten om:
  • een dynamische opvolging van deze gegevens te starten
  • de obstakels voor hun publicatie te identificeren
  • over de voorwaarden voor open data-publicatie te onderhandelen
  • de Raad van Bestuur de publicatie onder deze voorwaarden voor te stellen.

NIEUWE PROJECTEN IN DIRECT VERBAND MET DE DIENSTEN VAN LEEFMILIEU BRUSSEL

 • Gewestelijk portaal RuisInfo: burgers die een klacht willen indienen over geluidsoverlast hoeven niet langer op voorhand te informeren naar de verantwoordelijke dienst, afhankelijk van de bron van het geluid. In de backoffice wordt een dispatching georganiseerd om het dossier door te sturen naar de bevoegde dienst volgens de verdeling van de bevoegdheden die bij de behandeling van deze klachten zijn vastgesteld (15 geïdentificeerde tussenkomende partijen). Het portaal geeft ook uitleg over elk soort klacht en bevat alternatieve stappen.
 • EasyPermit: op de site van Leefmilieu Brussel biedt de module, afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de aanvrager een aangepast elektronisch formulier aan, informeert hem automatisch over de documenten die nodig zijn voor de goede verwerking van zijn aanvraag en leidt hem, indien nodig, naar specifieke richtlijnen voor zijn activiteit.
 • Invoering van een administratief vereenvoudigingsprogramma voor het beheer van vergunningen in samenwerking met een consultant via een aanbesteding: volgordebepaling in quick wins, verbeteringsprojecten op middellange en lange termijn. Het programma is zowel gericht op de vereenvoudiging van interne procedures als de stromen met de betrokken partijen, hoofdzakelijk vertegenwoordigd door professionals. Zo maakt bijvoorbeeld de implementatie van een volledig elektronisch vergunningsaanvraagformulier deel uit van het programma.

Samenwerkingen

VOORBEELDFUNCTIE VOOR MILIEU

Easybrussels heeft een bijdrage geleverd aan het voorontwerp van de ordonnantie met betrekking tot de milieuvoorbeeldfunctie van de Brusselse overheden, dat hen wil aanmoedigen om hun milieu-impact te verminderen door middel van een brede waaier aan acties die in een referentiekader worden opgesomd.

In het kader van dit voorontwerp heeft Easybrussels vier voorstellen gedaan:

 • Het Once Only-principe in het referentiekader opnemen (besparing van papier, tijd en verplaatsingen)
 • Het gebruik van open data in het referentiekader opnemen (het maakt allerlei projecten mogelijk die te maken hebben met mobiliteit, identificatie van milieu-hotspots, enz.).
 • De overheden aanmoedigen om hun administratieve procedures te dematerialiseren.
 • Digitale instrumenten implementeren die zijn aangepast aan de behoeften van de huidige burgers.

Leefmilieu Brussel heeft zich bereid verklaard deze voorstellen op te nemen in het uitvoeringsbesluit van de ordonnantie, waarin het referentiekader en de beste praktijken zullen worden vastgelegd.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Als onderdeel van de CiReDe (Circular Regulation Deal)-regeling van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie van 2016 heeft Easybrussels in 2018 deelgenomen aan de vergaderingen van de werkgroep die zich bezighoudt met de verbetering van de informatie over de rechtstoestand van bezit.

Ondernemers die een circulaire bedrijfsactiviteit willen starten, moeten een locatie kiezen. Geconfronteerd met complexe stedenbouwkundige voorschriften en een gebrek aan toegankelijke informatie over de rechtstoestand van onroerende goederen, keren veel economische actoren zich af van de circulaire economie.

De vergaderingen van de werkgroep hebben geleid tot voorstellen om de obstakels voor de ontwikkeling van de circulaire economie weg te nemen. Deze voorstellen zullen in 2019 worden verfijnd en in maart 2019 aan de regering worden gerapporteerd.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken