32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Once Only

Volgens het Once Only-principe mogen besturen gebruikers (burgers en ondernemingen) niet langer om informatie vragen waartoe ze al toegang hebben via gegevens uit authentieke bronnen (bv. gezinssamenstelling, aanslagbiljet, sociaal attest, enz.).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist het Once Only-principe vanaf 2021 toe te laten passen voor alle Brusselse besturen, met een conformering van de bestaande benaderingen (formulieren).

Klik hier om een procedure te melden die niet in overeenstemming is met het Once Only-principe.

U bent een Brussels openbaar bestuur

 

Het Once Only-principe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (reglementair kader)

Vroeger regelden meerdere reglementeringen het Once Only-principe. Al die reglementeringen werden echter toegepast voor zover de openbare besturen/diensten toegang hadden tot de authentieke bronnen. Ze waren dus niet van toepassing als de besturen niet om toegang gevraagd hadden.

Sinds de Ordonnantie Once Only – 17 juli 2020 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, moeten de Brusselse besturen en diensten het “Once Only”-principe toepassen.

Verplichtingen die voortvloeien uit de ordonnantie van 17.07.2020

Wat zijn de nieuwe verplichtingen voor de Brusselse besturen vanaf 2021?

 • De verplichting om een identificatiesleutel te vragen in alle formulieren van de besturen: rijksregisternummer, identificatienummer bij de KSZ of ondernemingsnummer;
 • Het verbod aan burgers/ondernemers informatie te vragen die toegankelijk is via authentieke bronnen;
 • De verplichting zich te wenden tot authentieke bronnen : raadpleeg de lijst van authentieke bronnen die in België beschikbaar zijn.

De formulieren

De ordonnantie verduidelijkt eveneens dat elektronische formulieren en hun bijlagen geacht worden dezelfde waarde te hebben als papieren formulieren, voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Voor de bestaande formulieren: er moet een identificatiesleutel gevraagd worden in het formulier. In het geval dat die nog niet aanwezig is, hebben de overheden tot 1 januari 2021 tijd om de formulieren conform te maken.
 • De nieuwe formulieren: die moeten minstens 45 kalenderdagen vóór hun eerste gebruik voorgelegd worden aan easy.brussels.

Conformering

Raadpleeg, vooraleer eender welke stap tot conformering te ondernemen, het schema “Beslissingsboom Once Only”, eveneens in de bijlage, om ad hoc acties te kunnen ondernemen volgens uw situatie.

Beslissingsboom Once Only

Klik op de afbeelding. Het zal worden weergegeven in een nieuw tabblad, waarmee u (via een zoom) alle nalevingsstappen kunt raadplegen.

Once Only - Beslissingsboom easy.brussels - November 2020

Once Only – Beslissingsboom easy.brussels – November 2020

U bent een gebruiker (burger, bedrijf, enz.)

 

Het Once Only-principe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en authentieke bronnen

Authentieke bronnen beantwoorden dus in de eerste plaats aan de behoeften van de gebruikers.

Dankzij deze bronnen moeten burgers of ondernemingen de reeds met een bestuur gedeelde  informatie niet opnieuw meedelen. De gebruikers delen de informatie slechts één keer. Vervolgens wordt de informatie verzameld en gedeeld binnen de besturen. Het gaat om een eenmalige gegevensverzameling volgens het Once Only-principe.

Een ander onbetwistbaar voordeel is dat authentieke bronnen benutten ervoor zorgt dat men er zich van kan vergewissen dat de verzamelde gegevens betrouwbaar en praktisch zijn. Ze laten besturen toe om het leven van de gebruikers te vergemakkelijken, ze zorgen voor een vlotter, doeltreffender en autonomer verloop van administratieve processen, zonder de gebruikers te hoeven storen. Op die manier verminderen ze de administratieve lasten, de uitgaven en de tijdrovende en onnodige verplaatsingen voor burgers en ondernemingen.

Gebruik van uw gegevens / Bescherming van de privacy

De kwestie van de authentieke bronnen roept vragen op over het respect van het privéleven. Daarom is hun gebruik aan strenge veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden gebonden.

Om als authentieke bron te worden erkend en om het goede beheer van informatie te verzekeren moet een gegevensbank:

 • worden goedgekeurd door een of meer besturen;
 • regelmatig worden geüpdatet door een of meer besturen;
 • worden bekrachtigd door ten minste één bestuur, dat optreedt als de enige beheerder van de authentieke bron;
 • enkel toegankelijk zijn op een beveiligde en gecontroleerde manier.

De meest gebruikte authentieke bronnen op het federale niveau zijn:

 • het Rijksregister, dat persoonsgegevens bevat van Belgische burgers of van buitenlanders die in België verblijven.
 • de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die de basisgegevens van rechtspersonen, ondernemingen en vestigingseenheden centraliseert.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treedt Fidus, dat wordt beheerd door het CIBG (Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), op als de wettelijke beheerder van de uitwisseling van gegevens afkomstig uit authentieke bronnen. Deze uitwisselingen kunnen plaatsvinden tussen Brusselse en federale instellingen, maar ook binnen het gewest.

Wegens de voordelen die de authentieke bronnen opleveren voor de administratieve vereenvoudiging, moedigt easy.brussels hun gebruik door de Brusselse instellingen aan, zowel op gewestelijk als op lokaal niveau. Het agentschap sensibiliseert daartoe de besturen, in nauwe samenwerking met het CIBG.

Wilt u een procedure melden die kan worden vereenvoudigd?

In het kader van haar opdrachten ziet easy.brussels erop toe dat het principe van een eenmalige gegevensverzameling (“Once Only”-principe) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gerespecteerd. Volgens dit principe kunnen administraties u niet langer om informatie vragen waartoe ze al toegang hebben (bijvoorbeeld: samenstelling van het huishouden, waarschuwingsverslag over de rol, sociaal attest, enz.).

U kunt ons op de hoogte brengen van elke administratieve procedure van een Brusselse overheidsinstantie (Gewest, gemeente, vereniging, enz.) die het “Once Only”-principe niet respecteert of die kan worden vereenvoudigd. Vul het onderstaande formulier in om dit verslag op te stellen:

 

Once Only signalement NL
U bent: *