32px_Search Created with Sketch.

VEELGESTELDE VRAGEN - Regionale webstrategie

OM WELKE ADMINISTRATIES GAAT HET?

Vraag: Zijn alle regionale administraties/instellingen verplicht om mee te werken aan dit project?

Antwoord: De Brusselse regering heeft op 1 april 2021 het voorstel goedgekeurd om een hybride strategie te implementeren in het Brussels Gewest. Daarbij heeft de regering aan easy.brussels de opdracht gegeven om de webstrategie en de verschillende families verder uit te werken. Het is belangrijk dat alle betrokken administraties meewerken aan het project zodat rekening kan worden gehouden met hun behoeften. Door de band genomen zijn de leidende ambtenaren verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de regeringsbeslissing door hun administraties.

De administraties die betrokken zijn bij de regionale webstrategie worden vermeld in de regeringsnota van 20 juli 2022.

HUIDIGE OVERHEIDSWEBSITES

Vraag: Wat zal er gebeuren met de huidige websites van de administraties en het werk dat erin gekropen is en de bijhorende studies die werden verricht?

Antwoord: het hoofddoel van het project is dat de gebruiker niet meerdere websites moet doorzoeken om een antwoord op zijn vragen te vinden. Om die reden moet het aantal websites van de overheidsdiensten teruggedrongen worden. Eind oktober 2022 zullen de definitieve families worden voorgesteld. Vervolgens zal voor elke familie een analyse worden gemaakt om de precieze inhoud te bepalen die moet worden aangeboden (op basis van de “top tasks” die gedurende de voorbije maanden werden opgesteld) en zal worden bepaald welke administraties ervoor verantwoordelijk zijn. De administraties zullen ons dan alle reeds verrichte studies kunnen bezorgen zodat we deze input kunnen gebruiken in het project.

Vraag: Wat gebeurt er als er nieuwe websites ontwikkeld worden of in geval van uitgaven voor onderhoud en updates?

Antwoord: Elk project voor de ontwikkeling van een nieuwe website evenals de opdrachten waarvan de uitwerking lopende is, zullen goedgekeurd moeten worden door het betreffende voogdijkabinet, ongeacht het kostenplaatje ervan.

Vraag: Zullen de merken van de instellingen blijven bestaan?

Antwoord: het project betreffende de regionale webstrategie heeft niet tot doel de merken van de regionale instellingen te wijzigen, maar focust zich op de gebruikers en de informatie die ze zoeken.

Er zal evenwel een gemeenschappelijke huisstijl ontwikkeld worden voor de families opdat de gebruiker in één oogopslag zou kunnen zien dat de inhoud wel degelijk afkomstig is van de administraties. Hetzelfde geldt voor het CMS, dat gemeenschappelijk zal zijn voor alle families.

De domeinnamen van de bestaande websites zullen behouden blijven, evenwel met doorverwijzingen.

Vraag: Welke impact zal de regionale webstrategie hebben op de communicatiestrategie van de administraties?

Antwoord: De regionale webstrategie is enkel van toepassing op de informatieve websites van het gewest. Elke administratie blijft meester over haar communicatiestrategie, en die zal rekening moeten houden met de governance opgesteld tijdens de ontwikkeling van de regionale webstrategie.

PLANNING

Vraag: Wat zijn de verschillende fasen van de RWS?

Antwoord: Het doel is dat tegen maart 2023 een eerste versie van de eerste familie online staat en toegankelijk is voor het grote publiek.

Bij de ontwikkeling van deze eerste familie zullen we een meer precieze planning kunnen geven voor de ontwikkeling van de volgende families: dit project heeft immers een looptijd van meerdere jaren en vereist dat er een gemeenschappelijk ontwikkelingsproces wordt ingevoerd (analyse van de familie in kwestie, identificatie van de betrokken administraties, structuur van de content en overbrenging van de content van de websites van de besturen, begeleiding bij het beheer van de familie, enz.).

  • De tracks van het project

Parallel met de track “ontwikkeling van de families” worden er ook twee andere tracks ontwikkeld: CMS en Design.

BUDGET

Vraag: Hoe ziet de budgettaire verdeling voor de ontwikkeling van de families eruit?

Antwoord: Het antwoord op deze vraag kunt u vinden in de regeringsnota van 20 juli, waarin het financiële mechanisme wordt beschreven. De regering heeft in juni 2022 een externe dienstverlener (Deloitte) aangeduid om de verdeelsleutels te bepalen.

 

FAMILIES EN HUN INHOUD

Vraag: Hoe moeten we de strategie en het concept “families” precies begrijpen?

Antwoord: De bedoeling van het project is een tiental themasites te creëren waarop de content van de verschillende regionale instellingen te vinden is. Een gebruiker zoekt informatie op basis van een thema/onderwerp en niet op basis van een administratie, die bijgevolg niet kan fungeren als toegang voor de gebruiker.

De bepaling van de families gebeurt op objectieve wijze, door de “Toptasks”-methode van Gerry McGovern (die onder meer gebruikt wordt door de Europese Commissie en de provincie Antwerpen) te combineren met enquêtes afgenomen bij burgers en personeelsleden van de administraties.

Vraag: Hoe zal het contentbeheer van de “families” verlopen? Hoe werkt dit als verschillende administraties content hebben in eenzelfde familie?

Antwoord: De content wordt beheerd door de administraties zelf. De manier waarop dit zal gebeuren (redactiecomité, enz.) moet nog worden uitgewerkt. In het najaar 2022 zullen specifieke enquêtes georganiseerd worden en zullen de administraties geïnterviewd worden om een optimale werkwijze vast te leggen.

Vraag: Het project focust zich nu op de content waar een burger specifiek naar zoekt. Wat met de content waarnaar de burger niet meteen op zoek is, maar die belangrijk is voor de administratie?

Antwoord: Er zal altijd plaats zijn voor alle content van de administratie. Het doel van het project is om alle content te structureren zodat gebruikers de informatie die ze nodig hebben gemakkelijk vinden, ongeacht welke administratie ervoor verantwoordelijk is. Informatie waar gebruikers niet specifiek naar zoeken of algemene informatie over een administratie zal altijd beschikbaar zijn.

Vraag: Wat met specifieke websites zoals een “rekentool”? Hoe zit het met bepaalde pagina’s waar een burger op kan inloggen? Wat met de backoffices?

Antwoord: Het project “Regionale Webstrategie” focust zich op de informatiewebsites.

Voor specifieke sites, zoals een rekentool of een ledenzone, kunnen we bekijken of die geïntegreerd kunnen worden in de nieuwe themasite dan wel of we ze tijdelijk apart houden (toegankelijk via een link). Dergelijke zaken zullen geval per geval bekeken moeten worden. Mits goedkeuring van de regering kunnen nog digitale oplossingen ontwikkeld worden, zoals apps of specifieke functionaliteiten.

We raden u echter sterk aan contact op te nemen met het team Regionale Webstrategie zodat u zich de ontwikkelde grafieken en technieken eigen kunt maken.

FAMILIES EN HUN INHOUD

Het track operating model is zopas gelanceerd en de administraties zullen vanaf oktober betrokken worden bij de uitwerking van de organisatie- en governanceprocessen.