32px_Search Created with Sketch.

PRIVACY STATEMENT EASY.BRUSSELS

easy.brussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De wetgeving op de persoonlijke levenssfeer en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van essentieel belang voor easy.brussels.

Persoonsgegevens die de gebruiker aan easy.brussels communiceert zullen steeds beheerd worden rekening houdende met de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Persoonsgegevens van de gebruiker worden door easy.brussels beheerd met als enig doel op een specifieke vraag antwoord te bieden of de gebruiker te informeren over evenementen die door easy.brussels worden georganiseerd of door officiële partners  van het agentschap. Door deze website van easy.brussels te bezoeken, door een e-mail te richten tot easy.brussels of door een contactformulier in te vullen, bevestigt de gebruiker dat easy.brussels zijn gegevens voor die doelen kan gebruiken.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen door easy.brussels aan derden worden overgemaakt of aan partners in het geval van een inschrijving voor een evenement of om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Door deze website van easy.brussels te bezoeken, door een e-mail te richten tot easy.brussels of door een contactformulier in te vullen, bevestigt de gebruiker dat easy.brussels zijn gegevens voor die doelen kan overmaken.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

easy.brussels heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de gegevens te vermijden. Het agentschap is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN INGEZAMELD?

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

Wanneer de gebruiker het hiervoor voorziene formulier invult of een e-mail stuurt naar het algemene adres van easy.brussels, zal easy.brussels de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen: naam en voornaam, e-mailadres, inhoud van de opgestuurde boodschap, moment (datum en uur) van de verzending van de boodschap, het onderwerp van de boodschap en een eventueel fysiek adres. Door het voorziene formulier in te vullen of een e-mail te sturen gericht tot easy.brussels, bevestigt de gebruiker dat hij akkoord gaat met de verzameling van deze gegevens.

Indien de gebruiker enkel de website van easy.brussels bezoekt, zal easy.brussels minder uitgebreide informatie verzamelen, zoals het IP-adres.

 

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met  anderen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.

easy.brussels, het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Kabinet van de Minister-President, Hertogsstraat 7-9, 1000 Brussel) is de wettelijke verantwoordelijke van de verwerking en kan gecontacteerd worden op het volgende adres: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, easy.brussels, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, of op [email protected].

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) aanvaardt de rol van uitvoerder voor het beheer van de persoonsgegevens en biedt ook voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking. Het CIBG kan op het volgende adres worden gecontacteerd : Kunstlaan 21, 1000 Brussel.

 

WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER ?

De betrokkene die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om op eenvoudige vraag de nodige inlichtingen te verkrijgen betreffende de verwerking van zijn gegevens.

Hiervoor kan de gebruiker een schriftelijke aanvraag indienen, ondertekend en voorzien van een datum, bij de verantwoordelijke van de verwerking door ze ter plaatse te overhandigen, per post te verzenden of door een andere telecommunicatiemiddel te hanteren : Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, tav. easy.brussels, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, of [email protected]. De aanvragen per e-mail zullen slechts kunnen worden overgemaakt indien ze voorzien zijn van een elektronische handtekening die juridisch gelijkwaardig wordt gesteld aan een handgeschreven handtekening.  De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

De gebruiker heeft eveneens het wettelijk recht zich ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit kan gratis en op eenvoudige vraag. De gebruiker heeft bovendien het recht om een deel of het geheel van zijn gegevens aan te vullen te verbeteren of te verwijderen.

Hiervoor kan de gebruiker een van handtekening en datum voorziene aanvraag indienen bij de verantwoordelijke van de verwerking, door ze ter plaatse te overhandigen, per post te verzenden of door een andere telecommunicatiemiddel te hanteren: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, tav. easy.brussels, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, of [email protected]. De aanvragen per e-mail zullen slechts kunnen worden overgemaakt indien ze voorzien zijn van een elektronische handtekening die juridisch gelijkwaardig wordt gesteld aan een handgeschreven handtekening. Binnen de maand na de invoering van een van bovenvermelde aanvragen, communiceert easy.brussels aan de gebruiker de verbeteringen of verwijdering van de gegevens die op vraag van de gebruiker werden uitgevoerd, of het vervolg dat het agentschap heeft besloten te geven aan de aanvraag van verzet.

 

NEEMT EASY.BRUSSELS VOORZORGEN TEGEN IDENTITEITSDIEFSTAL EN HACKING?

easy.brussels werk samen met erkende informaticapartners (CIBG, Team Web van de IT-Directie van de GOB of het web agentschap dat de website heeft gebouwd) om de veiligheid van de elektronische communicatie met de gebruiker te garanderen.

Afhankelijk van het doel, zal easy.brussels (via haar technische partners) de persoonsgegevens van de gebruikers slechts de nodige tijd behouden om aan de vraag van de gebruiker te beantwoorden of om een evenement te beheren waarvan de gebruiker geïnformeerd is of waaraan deze zal deelnemen.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden behouden voor een periode die een specifiek beheer overschrijdt indien de gebruiker, door het voorziene vakje aan te vinken, zijn akkoord geeft om in de toekomst geïnformeerd te worden van evenementen van Easybrussels of een van diens partners.

easy.brussels neemt alle nodige en pertinente voorzorgsmaatregelen  (via haar technische partners) tegen identiteitsdiefstal en hacking en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige partij.

 

VRAGEN OF KLACHTEN?

Indien u bijkomende informatie wenst of klachten hebt over het beheer van privacy of veiligheidscontroles, dan kunt u direct contact opnemen met easy.brussels:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
tav. easy.brussels
Sint-Lazarus 2, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 30 04
E-mail: [email protected]