32px_Search Created with Sketch.

1 – OPEN DATA

Easybrussels blijft, in samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), het project open data promoten met de bedoeling openbare gegevens ter beschikking te stellen van het publiek. Het agentschap zet zich in om de verschillende overheidsinstellingen te ondersteunen bij de selectie van de te verspreiden datasets.

Na het afronden van de gedetailleerde inventaris van datasets van de eerste pilootgemeente Evere, zetten Easybrussels en het CIBG hun samenwerking verder voor de twee andere pilootgemeenten Oudergem en Sint-Gillis. In dit kader werd een vijftiental datasets geselecteerd om aan alle gemeenten van het Brussels gewest ter beschikking te stellen. De drie pilootgemeenten zijn begonnen met het publiceren van deze datasets via het gewestelijk open data-platform (de website opendatastore.brussels toevoegen). De volgende stap is om andere gemeenten te overtuigen mee te doen aan de verspreiding van gegevens naar het grote publiek.

Vorig jaar werd een grote opruimactie op dit platform ondernomen. Dit maakte de noodzakelijke sortering in de bestaande datasets, toegangen en profielen mogelijk. Dit heeft ertoe bijgedragen een dialoog aan te gaan met administraties die het platform nog nooit hadden gebruikt of nog nooit hun gegevens hadden gepubliceerd. Na dit initiatief waren er eind 2018 167 datasets met open data voor het grote publiek.

sets met open data werden voor het grote publiek ter beschikking gesteld

Easybrussels heeft actief deelgenomen aan de uitwerking van het regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 februari 2018, waarin bestaande licenties opnieuw zijn gedefinieerd om het hergebruik en de verspreiding van openbare documenten te kunnen toestaan. Het Digital Transformation Office (DTO), de nieuwe afdeling die verantwoordelijk is voor de digitale overgang binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), is verantwoordelijk voor de mededelingen over de licenties. Het bundelt zijn krachten met Easybrussels en het CIBG om het project open data te realiseren. Easybrussels blijft verantwoordelijk voor het promoten ervan bij overheidsinstellingen en het ondersteunen van deze instellingen, terwijl het CIBG belast is met het technisch gedeelte.

Het afgelopen jaar was Easybrussels er trots op om, in samenwerking met het CIBG, het terugkerende evenement “Open Data User Club” op te zetten dat de leveranciers en de gebruikers van de openbare gegevens met elkaar in contact brengt. Het komende jaar zal worden gekenmerkt door de inzet van Easybrussels bij het promoten van de verspreiding van open data bij overheidsinstanties en gebruikers. Het is essentieel dat het grote publiek toegang heeft tot de open data en dat de reeds beschikbare gegevens naar voren worden geschoven.

Brusel Gewestelijke Coördinatie zet de Digital Transformation Office op

Begin 2017 werd in overleg met de cel Strategie en de directie IT-Coördinatie van de GOB een voorstel ontwikkeld om het digitaliseringsprobleem aan te pakken. Het voorstel werd eind 2017 door de Raad van Ministers goedgekeurd en omvat de volgende maatregelen:

  • zich op de behoeften van de gebruiker baseren
  • op basis van gegevens ontwerpen
  • bestaande processen ter discussie stellen en vereenvoudigen
  • digitale diensten in plaats van websites ontwikkelen

Na de goedkeuring van het voorstel heeft de GOB in het najaar van 2018 een Digital Transformation Office (DTO) opgericht. De opdracht van deze nieuwe dienst is de administraties te ondersteunen bij het digitaliseringsproces.

Deze transversale, ondersteunende dienst, opgericht in september 2018, zal zich toespitsen op verschillende gebieden, zoals procesefficiëntie, informatiebeveiliging, gegevensverwerking, open data en innovatie in technologie en werkwijze. Om dit te bereiken, voert het DTO proefprojecten binnen de overheid uit. Onder andere het IT-project rond de toewijzing van huurgelden is een goed voorbeeld van wat deze nieuwe dienst kan bieden en wat een nauwe en gestructureerde samenwerking tussen de bedrijfswereld en IT mogelijk maakt.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken